Algemene voorwaarden

W. Ketelaars Groenvoorzieningen B.V. (HR 18053866) en W. Ketelaars Bestratingen B.V. (HR 18053867)

Download onze algemene voorwaarden.
Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, in welke vorm of op welke wijze dan ook, van W. Ketelaars Groenvoorzieningen B.V. en/of W. Ketelaars Bestratingen B.V. (hierna gezamenlijk dan wel ieder voor zich te noemen: WK) en op alle met WK gesloten overeenkomsten.
2.Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
3.Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door WK is ingestemd.
5.Onder 'opdrachtgever' wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met WK in een contractuele relatie staat of komt te staan.
6.WK behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
7.Door het verstrekken van een opdracht stemt de opdrachtgever ermee in, dat WK bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik kan maken van derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden. Als het in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever noodzakelijk is om aan deze derden persoonsgegevens te verstrekken waarvan de opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke heeft te gelden, of wanneer daartoe een wettelijke plicht bestaat of als daarvoor een gerechtvaardigd belang is, dan zal WK in het kader van de AVG met deze derde partij een verwerkersovereenkomst sluiten, tenzij deze op grond van een wettelijke regeling niet nodig is. De derde wordt in een dergelijk geval beschouwd als subverwerker in de zin van de AVG.

Artikel 2 - Offertes en overeenkomsten
1.Offertes en prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van twee weken, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Offertes en prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever geuite wensen. De offerte omvat een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en de te leveren materialen. Wijzigingen ten opzichte van hetgeen tussen partijen is besproken, leiden tot meer- of minderwerk, daaronder ook begrepen het uitvoeren van extra werkzaamheden als gevolg van onvoorziene obstakels of omstandigheden in of boven de grond.
2.De offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen, namelijk aanneemsom of regiewerk. Bij aanneemsom geldt een vaste prijs waarvoor de materialen worden geleverd en/of de werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij regiewerk worden de prijsfactoren (uurloon, materialen, machines, etc.) benoemd en wordt na afloop van de opdracht door WK gespecificeerd hoeveel uren, materialen en/of machines zijn ingezet.
3.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de voorbereidings-, ontwerp- en tekenkosten aan WK vergoeden in geval zij geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van materialen verstrekt.
4.Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door WK, op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever is overhandigd of indien de opdrachtgever overduidelijk met de offerte instemt, danwel toelaat dat met de uitvoering van de (gewijzigde, in geval van meer- of minderwerk) opdracht wordt begonnen.
5.Opdrachtgever en WK komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.4 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van WK gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet zulks toelaat.
6.Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, etc. met betrekking tot offertes en kenmerken van materialen of werkzaamheden die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. WK garandeert echter niet dat alle prijzen, materialen en werkzaamheden volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Getoonde materialen gelden als monster en kunnen qua afmeting of kleur afwijken van de te leveren materialen. Genoemde maten zijn altijd indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke maten. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
7.Kennelijke fouten of vergissingen in folders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten binden WK niet.

Artikel 3 - Prijzen
1.Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
2.De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die WK in haar offerte of opdrachtbevestiging (artikel 2.4) aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd.
3.Alle prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, CAO of andere van overheidswege geldende bepaling, worden doorberekend aan de opdrachtgever.
4.Indien WK en de opdrachtgever overeen zijn gekomen dat WK ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is WK gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 4 - Betaling
1.Facturen dienen ofwel contant bij aflevering van de materialen en/of oplevering van de werkzaamheden ofwel op andere wijze binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. WK is steeds gerechtigd de totale prijs in delen te factureren.
2.Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Een ingebrekestelling is niet nodig.
3.Bij niet (-tijdige) betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Een deel van een maand geldt als volle maand.
4.Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die WK als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.
5.In geval van niet-nakoming van de (betalings)verplichtingen door de opdrachtgever is WK bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van materialen en/of werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
6.De opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene voorwaarden is voorzien. WK heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar, van de opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

Artikel 5 - Levering en levertijden

1.Leveringen van materialen en/of uitvoering van werkzaamheden vinden altijd zo snel mogelijk plaats. Indien mogelijk zal WK bij het totstandkomen van de overeenkomst de verwachte levertijd aangeven. Deze levertijd geldt als indicatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. WK kan nadere informatie omtrent de levertijd mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Ook deze informatie heeft een indicatief karakter, en ook daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien een aangegeven levertijd voor de opdrachtgever heeft te gelden als fatale termijn, dient zulks door de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en door WK schriftelijk te worden bevestigd.
2.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van materialen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien het vervoer door WK en/of voor haar rekening mocht plaatsvinden. Het risico van verlies of beschadiging van materialen gaat dan ook over op het moment dat deze het bedrijfsterrein van WK of het bedrijfsterrein van de leverancier van WK verlaten.
3.Levering van materialen vindt plaats naast het voertuig waarmee de materialen zijn vervoerd. Het is mogelijk de materialen op een andere plaats neer te zetten, doch uitsluitend tegen een meerprijs, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 6- Uitvoering van werkzaamheden
1.De opdrachtgever is gehouden alle door WK verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan WK. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan WK verstrekte gegevens en informatie. De opdrachtgever draagt tijdig zorg voor de nodige tekeningen (o.a. van ligging van kabels of obstakels), vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen.
2.Indien naar het oordeel van WK de uitvoering van werkzaamheden als gevolg van weer- of terreinomstandigheden niet kan plaatsvinden, heeft zij het recht de uitvoering op te schorten totdat de omstandigheden zijn gewijzigd, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft op schadevergoeding.
3.Indien WK bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken informatie (zoals tekeningen, vergunningen, etc.) of voorzieningen (zoals toegang tot het terrein, energie, water, etc.), kan de opdrachtgever WK niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie of voorzieningen heeft verstrekt. Eventuele kosten van deze informatie of voorzieningen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.Indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat WK in de uitvoering van haar werkzaamheden is tekortgeschoten, dient hij dit direct aan WK schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. WK zal in voorkomende gevallen door de opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van WK zoals bepaald in artikel 9.
5.Overeenkomsten die tussen WK en de opdrachtgever worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek uitvoeren van werkzaamheden voor de opdrachtgever (bv. onderhoudscontracten), worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar.
6.WK heeft het recht om ieder jaar de prijs voor overeenkomsten zoals bedoeld in lid 5 (voor periodiek uit te voeren werkzaamheden) te indexeren.
7.Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn.
8.Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk van partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen schriftelijk worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van minimaal zes kalendermaanden in acht dient te worden genomen.
9.WK heeft het recht een overeenkomst voor bepaalde tijd als bedoeld in lid 5 tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door de opdrachtgever verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd. Bij opzegging als bedoeld in dit lid is WK niet gehouden tot enige schadevergoeding.
10.Een opzegging dient steeds schriftelijk -per aangetekende brief- plaats te vinden.
11.Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien WK de overeengekomen werkzaamheden heeft uitgevoerd en/of levering van de overeengekomen materialen heeft plaatsgevonden en WK de opdrachtgever heeft gemeld dat het werk is uitgevoerd. Daarnaast wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk in gebruik neemt.

Artikel 7 - Reclames

1.De opdrachtgever is verplicht geleverde materialen onmiddellijk na ontvangst en voor verwerking nauwkeurig te (laten) controleren en inspecteren. Geleverde materialen kunnen, mits het voorraadartikelen betreft, uitsluitend worden geruild binnen drie dagen na levering en in de eventuele oorspronkelijke verpakking. De aankoopprijs minus 25% voor handlingskosten kan worden geretourneerd. Alle speciaal ten behoeve van de opdrachtgever door WK ingekochte materialen kunnen niet worden geruild. Alle kosten verbonden aan het retourneren van materialen aan WK zijn voor rekening van de opdrachtgever. Materialen die al zijn verwerkt, zijn als zodanig geaccepteerd en kunnen geen reden meer zijn tot een klacht.
2.De door WK uitgevoerde werkzaamheden worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de opdrachtgever indien door de opdrachtgever niet binnen drie werkdagen na oplevering van de werkzaamheden gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de uitgevoerde werkzaamheden niet naar behoren zijn uitgevoerd cq. opgeleverd.
3.Reclames dienen plaats te vinden binnen drie werkdagen na (op)levering. Het recht op reclame komt na ommekomst van die termijn te vervallen.

Artikel 8- Eigendomsvoorbehoud
1.Eigendom van materialen gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de opdrachtgever over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst aan WK is verschuldigd, heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van eventueel verschuldigde rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de materialen verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2.De opdrachtgever mag de materialen, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet met enig recht of op enige wijze belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9 - Garantie en aansprakelijkheid
1.Voor door WK geleverde materialen geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van de desbetreffende materialen wordt vastgelegd, met een maximum periode van zes maanden. WK vervult gedurende een dergelijke garantieperiode voor de opdrachtgever uitsluitend een loketfunctie.
2.WK is niet gehouden tot betaling van schadevergoeding aan de opdrachtgever of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
3.WK erkent geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.
4.Indien WK, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot de materialen of werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt.
5.Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de navolgende gevallen:
a.indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
b.indien er veranderingen in of aan de materialen zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van WK zijn verricht;
c.indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik, behandeling of onderhoud;
d.indien gebreken zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
6.De opdrachtgever vrijwaart WK van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met WK gesloten overeenkomst tegen WK kunnen doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
7.Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij WK schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 10 - Overmacht
1.Ingeval van overmacht is WK niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2.Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of -verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van WK, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
3.Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.8 op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.
4.De opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in lid 3, niet bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom
1.De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen, tekeningen of andere uitingen met betrekking tot de materialen of werkzaamheden berusten bij WK, haar leveranciers of andere rechthebbenden.
2.Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het verveelvoudigen van een ontwerp, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WK, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 12 - Ontbinding
1.WK kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever -al dan niet voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. WK zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
2.WK kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het technisch, of om andere redenen, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.
3.Bedragen die WK heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit offertes of opdrachtbevestigingen van WK of overeenkomsten die met haar zijn gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin WK is gevestigd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.